Zaštita intelektualne svojine i autorskog prava

Intelektualna svojina jeste svaki proizvod u širem smislu te reči, koji je nastao iz neke kreativne ideje. Taj pojam obuhvata kako autorsko delo i srodna prava, patente, žigove, dizajne, modele, kao prava koja su zaštićena kao takva kroz propise Republike Srbije i međunarodne propise.

Takođe pod intelektualnu svojinu spada i “know-how“ kao skup operativnih, eksplicitnih ili prikrivenih informacija, koji nije podložan klasičnoj zaštiti i registraciji, ali ne znači da ne može na drugi način da se zaštiti.

Registracija autorskog dela

Naše pravo ne predviđa obavezu registracije autorskog dela, što znači da da autor uživa pravnu zaštitu od momenta nastanka autorskog dela, po sili zakona. Dakle, na osnovu same činjenice nastanka dela, autor se može pozvati na svoje autorsko pravo i nije potrebno izvršavati nikakve procedure poput registracije dela i slično.

S druge strane, određena prava intelektualne svojine kao što su patent, dizajn ili žig moraju proći kroz određenu formalnu proceduru registrovanja.

Povreda intelektualne svojine i autorskog prava

Ako neko povredi Vaše autorsko pravo, žig, patent, dizajn ili drugo pravo intelektualne svojine, imaćete zakonski osnov da potražujete od tog lica da vam plati naknadu za neovlašćenu upotrebu Vašeg dela, kao i da Vam nadoknade finansijski gubitak koji ste pretrpeli zbog neovlašćene upotrebe Vaše intelektualne svojine, uključujući izgubljenu dobit.

Iako sam postupak zaštite intelektualne svojine može da bude naporan kako vremenski tako i finansijski, na kraju se uvek isplati. Osim moralne satisfakcije da ste osmislili nešto novo i da niko drugi više ne može da ukrade vašu ideju, zaštićena intelektualna svojina ima i komercijalnu vrednost i ista postaje predmet trgovine kojom možete da raspolažete.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti intelektualne svojine (IP)
 • Deponovanje autorskih dela
 • Zaštita žigova
 • Zaštita industrijskog dizajna
 • Patentna zaštita, domaća i međunarodna
 • IP savetovanje
 • IP Transakcije
 • Sporovi o poslovnim tajnama
 • Sporovi o žigovima i savetovanje
 • Parnice za povredu patenta
 • Pravilnik postupaka za reviziju patenta
 • Ugovori o licenciranju
 • IP Asset Due Diligence