Rešavanje sporova u građanskim i krivičnim predmetima

Rešavanje sporova je kompleksan proces koji ima za cilj rešavanje svih pravnih sporova između stranaka. Termin “rešavanje sporova” se takođe može naizmenično koristiti sa “rešavanje konflikta”, gde se pod konfliktima mogu kategorizovati različite scenariji.

Metode rešavanja sporova uključuju:

 • Mirno rešavanje sporova
 • Tužbe
 • Arbitraže
 • Posredovanje
 • Pomirenje
 • Pregovaranje
 • Olakšanje

Kao što vidimo pravni sistem nam daje nekoliko načina da rešimo spor. Međutim, neke stranke i subjekti se neće usaglasiti i postići rešenje. U tim prilikama stranke angažuju advokata koji svojim iskustvom i ekspertizom omogućuju pronalazak rešenja.

Usluge Advokatske kancelarije „Naumović & Partneri“ iz oblasti sporova
 • Domaće i međunarodne korporativne i komercijalne parnice
 • Saveti o strategijama za rešavanje sporova
 • Administrativni postupci
 • Arbitraža
 • Medijacija
 • Postupci izvršenja
 • Privremene mere
 • Sudske i vansudske nagodbe